فصلنامه تخصصی جامعه شناسی (QJS) - واژه نامه اختصاصی